เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๑๒-๓-๙ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๑๒-๓-๙ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64057021840
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๑๒-๓-๙ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 สาย ๑๒-๓-๙ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ตำบลพ่วงพรมคร
มูลค่างาน

1,149,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.puangpromkon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๔๓ ๙๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ
 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
36