เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย แยก ทล.๓๔๗๓-ยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง ๒.๒๗๕ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย แยก ทล.๓๔๗๓-ยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง ๒.๒๗๕ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64047280644
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย แยก ทล.๓๔๗๓-ยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง ๒.๒๗๕ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 แยก ทล.๓๔๗๓-ยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
มูลค่างาน

8,500,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๒๖-๗๐๐๖ ในวันและเวลาราชการ

  ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
46