เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
51
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ