เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย๖ที่/๔๙และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
228
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย