เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
140
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ