เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
127
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ภูเก็ต
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ภูเก็ต