Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พัก

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร ๙ รวม ๗ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
60
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ