Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง เชื่อม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
140
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา