Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านนาหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
69
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง