Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีไหล่ทาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีไหล่ทาง ซอยฌาปนสถานบ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำบ่อหลวง (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
126
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา