Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงถนน

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงถนนกำแพงเพชร ๗ ช่วงระหว่างถนนดินแดง - ถนนเพชรอุทัย ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
46
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา