Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงห้องน้ำ

ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง ผู้พิการ ชั้น ๑ อาคาร SME Bank Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
44
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ