Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
58
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา