Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตงานบำรุง

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตงานบำรุง (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) ถนนสาย ชน.๕๐๕๙ แยกทางหลวงชนบท ชน.๕๐๑๖ - วัดหนองบัว อำเภอหันคา , วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
58
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา