Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ชุมชนวังแดง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
44
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง