Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายท่าเรือ - ท่าเกวียน หมู่ที่ ๓ บริเวณข้างโรงผ้าขนหนู - โค้งบ้านนายบรรหาร หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง