Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดกระบี่ (เรือนจำจังหวัดกระบี่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องพักเวรฯ

ประกาศจังหวัดกระบี่ (เรือนจำจังหวัดกระบี่)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องพักเวรฯ และที่ทำการฝ่ายควบคุมชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
96
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ