Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลีนิกโรคสัตว์น้ำ

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลีนิกโรคสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
92
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ