Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ โรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ