Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ำใส ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
59
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชลบุรี
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชลบุรี