Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลาดหญ้าไทร - บ้านสองห้อง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
39
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา