Nice
5 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. ๒ ชั้น (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๓ หมู่ ๒ ต.ชะแมบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
22
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ