Nice
5 วันที่แล้ว
ประกาศบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน

ประกาศบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของทาง ปบก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
21
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ