Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกาศโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
69
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ