Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 70 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
57
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ