Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พร.ถ.๑ - ๐๐๔๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ - บ้านแม่สิน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
64
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ