Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
57
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชลบุรี
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ชลบุรี