Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือดชั้น 2 และห้องปฏิบัติการงานจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคารชันสูตรและคลังโลหิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
60
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ