Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
52
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ