Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด - โพหัก (OVERLAY) หมู่ที่ 5 บ้านตากแดด ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
134
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ