Nonthawat Autama
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๒๒-๐๔๔ (ถนนเทศบาล ๑๒)

ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๒๒-๐๔๔ (ถนนเทศบาล ๑๒) ชุมชนบ้านกลางรวมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
95
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา