เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ๔

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
11
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ