Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาอาคารหอนอนเด็กและเยาวชนชาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาอาคารหอนอนเด็กและเยาวชนชาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๑๕๘ หมู่ ๓ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
150
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ