noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนภายในอาคาร ๑๐๘ ล

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนภายในอาคาร ๑๐๘ ล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ัจัดซื้อจัดจ้าง
Share
261
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ