noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
135
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ