เนย
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ LAB อาคาร ๖๐ ปี อายุรกรรม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ LAB อาคาร ๖๐ ปี อายุรกรรม

ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
39
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา