noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีริส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านหนองทอง-บ้านคลองสำราญ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองสำราญ ตำบลเขาคีริส

ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีริส

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านหนองทอง-บ้านคลองสำราญ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองสำราญ ตำบลเขาคีริส กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๒+๕๗๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๖๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
136
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ