เนย
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
41
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา