noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEA

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๗๔ - ๐๒๕ สายทางนายทองสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลวังพิณพาทย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
82
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ