noei
10 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ดแดง - โพธิ์ไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลกองดิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
103
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ