noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๙,๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
99
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ