noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๖ ชุมชนญาติเจริญ กม.๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๕๙-๐๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
85
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ