noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด่านปริง - ทุ่งอินทนิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด่านปริง - ทุ่งอินทนิน หมู่ที่ ๗,๙

ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
62
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา