noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ้านโนนปอแดง-บ้านโนนเต็ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.๐๔๒๐๑ บ้านโนนปอแดง-บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
85
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ