noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่๓)หมู่ที่๖ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
113
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ