Nonthawat Autama
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำนิ่ง - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำนิ่ง - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
62
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา