Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่มหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลแจ่มหลวง เชื่อม บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่มหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลแจ่มหลวง เชื่อม บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา