Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หวานปางกลาง หมู่ที่ ๒, บ้านปางไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านปางจำปี หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หวานปางกลาง หมู่ที่ ๒, บ้านปางไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านปางจำปี หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
17658
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ