noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะปรางค์ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยมะปรางค์ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
62
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ