noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๖-๐๐๘ สายบ้านฉนวน-คุ้มน้อยทรายงาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านฉนวนเหนือ ตำบลบ้านดอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
65
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ